0%

■ درباره هلدینگ عابدپور

گروه مهندسی ساختمانی عابدپور در سال 1380 در تهران با هدف فعالیت در زمینه طراحی سازه - مشاوره -نظارت و اجرا – بازسازی - مشارکت و ساخت پروژه های– اداری – تجاری – بیمارستانی - مجتمع و برجهای مسکونی- صنعتی و آموزشی فعالیت خود را آغاز کرد .

بیشتر ...

■ محبوبترین پروژه هاh1 Yantramanav, 75px, medium, Lineheight 76px

 

h2 Yantramanav, 45px, medium, line height 50px

 

h3 Yantramanav, 35px, medium, line height 40px

 

h4 Yantramanav, 22px, medium, line height 28px

 

h5 Yantramanav, 19px, medium, Lineheight 21px

 

h6 Yantramanav, 18px, regular, line height 27px – podnaslov

 

(paragraf) Yantramanav, 16px, regular, Lineheight 25px,

FA