0%

■ درباره هلدینگ عابدپور

گروه مهندسی ساختمانی عابدپور در سال 1380 در تهران با هدف فعالیت در زمینه طراحی سازه - مشاوره -نظارت و اجرا – بازسازی - مشارکت و ساخت پروژه های– اداری – تجاری – بیمارستانی - مجتمع و برجهای مسکونی- صنعتی و آموزشی فعالیت خود را آغاز کرد .

بیشتر ...

■ محبوبترین پروژه هاLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat eres volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie amet consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat eres volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie amet consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat eres volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie amet consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse

FA