0%

■ درباره هلدینگ عابدپور

گروه مهندسی ساختمانی عابدپور در سال 1380 در تهران با هدف فعالیت در زمینه طراحی سازه - مشاوره -نظارت و اجرا – بازسازی - مشارکت و ساخت پروژه های– اداری – تجاری – بیمارستانی - مجتمع و برجهای مسکونی- صنعتی و آموزشی فعالیت خود را آغاز کرد .

بیشتر ...

■ محبوبترین پروژه هاSolid

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer rhoncus adipiscing elit. Aenean commodo ligula dolor aenean massa cum socis. Id interdum velit laoreet.

Outline

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer rhoncus adipiscing elit. Aenean commodo ligula dolor aenean massa cum socis. Id interdum velit laoreet.

Simple

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer rhoncus adipiscing elit. Aenean commodo ligula dolor aenean massa cum socis. Id interdum velit laoreet.

Small

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer rhoncus adipiscing elit. Aenean commodo ligula dolor aenean massa cum sociis

Medium

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer rhoncus adipiscing elit. Aenean commodo ligula dolor aenean massa cum sociis

Large

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer rhoncus adipiscing elit. Aenean commodo ligula dolor aenean massa cum sociis

Huge

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer rhoncus adipiscing elit. Aenean commodo ligula dolor aenean massa cum sociis

FA